Pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza, że rodzic nie może utrzymywać kontaktów z dzieckiem. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. 

Kontakty obejmują w szczególności:  

– przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu);

– bezpośrednie porozumiewanie się; 

– utrzymywanie korespondencji;

– korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek o ustalenie kontaktów

Rodzice powinni w porozumieniu ustalić kiedy, gdzie oraz z jaką częstotliwością rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej realizuje swoje kontakty. W przypadku sporu, pozbawiony władzy rodzicielskiej rodzic może skierować do sądu wniosek o ustalenie kontaktów. We wniosku należy szczegółowo określić ich zakres i sposób, wskazując jednocześnie w jakie dni i w jakich godzinach kontakty te miałyby być realizowane. Sądem właściwym jest sąd rejonowy, w którego okręgu dziecko ma miejsce zamieszkania. Wniosek ten należy uzasadnić, a swoje stanowisko poprzeć dowodami. Mimo, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza zakazu kontaktów to okoliczności w jakich do niej doszło z całą pewnością będą podnoszone przez drugiego rodzica i brane pod uwagę przez Sąd.

Ograniczenie kontaktów

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem. Wszczęcie postępowania następuje na wniosek lub – gdy przemawiają za tym szczególne względy – z urzędu.

Sąd opiekuńczy może w szczególności:

– zakazać spotykania się z dzieckiem

zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

–  zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;  

– ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość; 

– zakazać porozumiewania się na odległość.

Sąd jest uprawniony do orzeczenia jednego ze wspomnianych zakazów, ale nie jest wykluczona sytuacja orzeczenia w stosunku do tego samego rodzica kilku z nich. Możliwe jest również ograniczenie kontaktów do określonych dni i godzin. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia np. przy orzeczeniu kontaktów w mniejszym zakresie niż dotychczas orzeczone (np. raz w tygodniu; co drugi weekend) w stosunku do rodzica pozbawionego władzy rodzicielskie, gdy jest to konieczne do należytego sprawowania władzy rodzicielskiej przez drugiego rodzica. 

Zakazanie utrzymywania kontaktów

Ustawodawca przewidział również silniejszy środek ingerencji w postaci zakazania utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem. Nastąpi to w sytuacji, gdy  utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza. Chodzi więc o sytuacje związane ze zdrowiem dziecka, sięganiem przez dziecko po alkohol czy też narkotyki, prostytucją oraz zaprzestaniem chodzenia przez dziecko do szkoły. Źródłem pogorszenia się stanu zdrowia oraz wspomnianych zachowań  musi być jednak kontakt z rodzicem i jego destrukcyjny wpływ na dziecko. 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *