Gdzie rozwiodą się małżeństwa z Rudy Śląskiej?

Jeśli mieszkacie lub ostatnio mieszkaliście w Rudzie Śląskiej a jedno z małżonków dalej tu mieszka i zapadła już decyzja o zakończeniu małżeństwa poprzez rozwód, to jedynym właściwym sądem, do którego należy skierować pozew rozwodowy będzie Sąd Okręgowy w Gliwicach.

Zgodnie z przepisami to do właściwości sądów okręgowych należą m.in. sprawy o prawa niemajątkowe jaką jest sprawa o rozwód. Sądem Okręgowym obejmującym terytorialnie Rudę Śląską jest natomiast Sąd Okręgowy w Gliwicach.

W sprawach o rozwód ustawodawca przewidział właściwość wyłączną.

Co to oznacza w praktyce ? Otóż to, że właściwości sądu nie można sobie dowolnie wybierać, nie można ustalać jej w drodze umowy ani nie obowiązują ogólne zasady ustalania tej właściwości przewidziane dla ogółu spraw.

Właściwość ustala się na podstawie kryteriów, które mają swoją kolejność i dopiero gdy pierwsze kryterium nie może stanowić podstawy ustalenia właściwości, aktualizuje się kryterium kolejne i tak:

1) Sądem wyłącznie właściwym jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Sąd ten będzie właściwy niezależnie od tego, czy małżonkowie w jego okręgu mieszkali wspólnie, czy też oddzielnie. Koniecznym jest jednak, aby choć jedno z małżonków w okręgu tym miało nadal miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Za zwykły pobyt należy natomiast uznać przebywanie w danej miejscowości bez zamiaru stałego w niej pobytu.

2) Jeżeli jednak małżonkowie nie mieszkali w okręgu tego samego sądu lub mieszkali ale, w chwili złożenia pozwu o rozwód żadne z nich już w tym okręgu nie mieszka, wówczas wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej,

3) Może się jednak zdarzyć, że tej podstawy, o której mowa w pkt 3 nie da się ustalić, wówczas właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania składającego pozew czyli powoda.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *