Obowiązek alimentacyjny małżonków w wyroku rozwodowym.

W wyroku rozwodowym występują elementy obligatoryjne czyli takie, o których sąd musi orzec oraz elementy fakultatywne, o których sąd orzeka na wniosek.

Jednym z elementów fakultatywnych jest zasądzenie alimentów od jednego małżonka na rzecz drugiego. Obowiązek alimentacyjny małżonków dzielimy na zwykły i rozszerzony.

Jeżeli jeden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia lub innymi słowy brak jest w wyroku orzeczenia o winie względnie orzeczono winę obu stron to mamy do czynienia z tzw. zwykłym obowiązkiem alimentacyjnym.

Dla powstania takiego obowiązku koniecznym jest aby osoba uprawniona znalazła się w niedostatku.

NIEDOSTATEK to brak możliwości pełnego zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb. Szczególną uwagę zwracam na słowo „możliwości”.Oznacza to, że osoba, która celowo nie podejmuje pracy, nie czerpie dochodów z majątku który posiada pomimo, że ma takie możliwości nie znajduje się w stanie niedostatku.

Oprócz niedostatku po stronie żądającej alimentów musi wystąpić przesłanka możliwości zarobkowych bądź majątkowych osoby, od której się alimentów żąda.

Rozszerzony obowiązek alimentacyjny występuje tylko i wyłącznie w przypadku uznania jednego z małżonków wyłącznie winnym rozkładu pożycia.

Obowiązek nazywa się rozszerzonym gdyż jego powstanie nie jest uzależnione od niedostatku. Konieczną przesłanką jest natomiast istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Nie chodzi tu jednak  o całkowite wyrównanie stopy, życiowej ale o zapewnienie małżonkowi niewinnemu poziomu życia wyższego niż tylko zaspakajanie usprawiedliwionych potrzeb.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu podlega pewnym ograniczeniom czasowym.

Otóż wygasa on w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży ww. pięcioletni termin.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *