Rozwód a podział środków zgromadzonych na rachunku PPK

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Tak w skrócie można przeczytać na portalu mojePPK.pl, do którego zresztą odsyłam po więcej informacji. Wszak, jest to jedyne oficjalne źródło informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych, prowadzone na mocy Ustawy o PPK.

W tym natomiast miejscu chciałbym poświęcić parę zdań na temat podziału zgromadzonych środków w ramach PPK na wypadek rozwodu.

Zanim jednak o tym, to tytułem wstępu przypominam, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Na temat tego jakie to przedmioty majątkowe obejmuje wspólność majątkowa ustawodawca wypowiedział się w sposób otwarty i przykładowy. I tak, do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zupełnie inaczej potraktowane zostały przedmioty majątkowe, które wchodzą w skład majątku osobistego każdego z małżonków. Owe przedmioty zostały bowiem wskazane w sposób zamknięty i wyczerpujący. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą więc:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W powyższym katalogu nie zostały jednak zawarte środki zgromadzone na rachunku PPK. Wobec tego środki zgromadzone na rachunku PPK należy traktować jako majątek wspólny małżonków.

Co to oznacza w praktyce?

Ano, że w razie rozwodu i później podziału majątku część środków z rachunku PPK należy się byłemu małżonkowi. Oczywiście o ile w trakcie trwania małżeństwa między współmałżonkami istniała majątkowa wspólność ustawowa.

Przekazanie owych środków nastąpić może poprzez:

  1. wypłatę z rachunku PPK na rachunek PPK byłego małżonka lub na wskazany przez niego rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej albo rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
    albo
  2. zwrot w formie pieniężnej.

Natomiast to, jaka część środków gromadzonych na rachunku PPK będzie objęta wspólnością majątkową uzależnione będzie od momentu powstania tej wspólności. Wszak, zgodnie z podstawową zasadą wspólność majątkowa obejmuje tylko te przedmioty majątkowe, które zostały zgromadzone w trakcie jej trwania, czyli przez okres małżeństwa.

Dobrze o tym wiedzieć, bo choć system oszczędzania w ramach PPK dopiero co jest wdrażany, to jednak docelowo ma mieć spory wpływ na nasze finanse. Czy jednak będzie stanowił przeszkodę w podjęciu decyzji o rozwodzie, jak można przeczytać tu i ówdzie w Internecie, to wątpię. Może bardziej stanowić istotny argument przy określaniu żądania orzeczenia rozwodu, tudzież czy z winy, czy bez współmałżonka. Zwłaszcza w sytuacjach wieloletniego małżeństwa i zgromadzenia sporych oszczędności w ramach PPK.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *